Bratislava 27. marca 2020 – Výroba a využívanie bioplynu a biometánu prináša výhody v podobe znižovania emisií, lepšieho nakladania s odpadom a väčšej efektívnosti pri využívaní zdrojov. Uvádza sa to v správe Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Výhľad pre bioplyn a biometán – Perspektívy organického rastu.

Moderné spoločnosti a ekonomiky produkujú zvyšujúce sa množstvá organického odpadu, ktorý sa môže využiť na výrobu čistých zdrojov energie, napríklad bioplynu a biometánu. Hoci množstvá dostupných surovín na ich trvalo udržateľnú výrobu sú obrovské, podľa IEA sa dnes využíva iba zlomok tohto potenciálu.

„Zoznam surovín zahŕňa zvyšky plodín, živočíšny hnoj, komunálny tuhý odpad, odpadové vody a – na priamu výrobu biometánu splyňovaním – zvyšky z lesného hospodárstva,“ špecifikuje správa. Produkcia bioplynu a biometánu podľa nej v roku 2018 predstavovala približne 35 miliónov ton ekvivalentu oleja (Mtoe), teda iba zlomok odhadovaného celkového súčasného udržateľného potenciálu – 570 Mtoe pri bioplyne a 730 Mtoe pri biometáne. „Jeho plné využitie by mohlo pokryť približne 20 % dnešného celosvetového dopytu po plyne,“ tvrdí agentúra.

Každá časť sveta disponuje významnými možnosťami na výrobu bioplynu a  biometánu. „Dostupnosť udržateľných surovín pre tieto účely môže do roku 2040 narásť o 40 %,“ uvádza správa. Najväčšie príležitosti ponúka región Ázie a  Tichomoria, kde v posledných rokoch rýchlo rástli dovoz aj spotreba zemného plynu. Značné možnosti však existujú aj v Severnej a Južnej Amerike, Európe a v Afrike. Celkový potenciál bude v nasledujúcich dvoch dekádach rapídne narastať vzhľadom na zvýšenú dostupnosť rôznych surovín v globálnej ekonomike, vrátane zlepšenia odpadového hospodárstva a zberových programov v mnohých častiach rozvojového sveta, konštatuje IEA.

Bioplyn je zmes metánu, CO2 a malých množstiev iných plynov, ktorá môže byť použitá na výrobu energie a uspokojiť dopyt po vykurovaní a varení. Podľa správy ponúka udržateľný spôsob, ako uspokojiť energetické potreby komunít najmä tam, kde je prístup k národným sieťam náročnejší alebo tam, kde veľké nároky na kúrenie nedokáže pokryť obnoviteľná elektrina. V rozvojových krajinách bioplyn znižuje závislosť od tuhej biomasy ako paliva na varenie, zlepšujúc pri tom zdravotné a ekonomické výsledky. „V scenári udržateľného rozvoja bioplyn poskytuje do roku 2040 zdroj čistého varenia pre ďalších 200 miliónov ľudí, z toho polovicu v Afrike,“ konkretizovala IEA. Bioplyn sa navyše dá odstránením CO2 a ďalších nečistôt upraviť na výrobu biometánu.

Biometán je takmer čistý zdroj metánu vyrobený buď „vylepšením“ bioplynu alebo splyňovaním tuhej biomasy. „Pretože je nerozoznateľný od bežného zemného plynu, môže sa prepravovať a používa sa všade, kde sa spotrebúva plyn, a to bez zvyšovania emisií,“ zdôrazňuje správa. Biometán podľa nej umožňuje krajinám znižovať emisie v sektoroch, ako sú ťažký priemysel a nákladná doprava. Pomáha tiež časti existujúcej plynovej infraštruktúry, aby sa stala kompatibilnejšia s nízkoemisnou budúcnosťou, a tým zlepšiť nákladovú efektívnosť a bezpečnosť energetického prechodu v mnohých častiach sveta. „Biometán v scenároch udržateľného rozvoja v roku 2040 zabráni vypusteniu 1000 miliónov ton (Mt) emisií skleníkových plynov. Patria sem emisie CO2, ktoré by sa dostali do ovzdušia pri používaní zemného plynu rovnako ako emisie metánu, ktoré by inak vznikli z rozkladu surovín,“ približuje agentúra.

S výnimkou časti skládkového plynu je väčšina biometánu posudzovaného v správe drahšia ako prevládajúci zemný plyn v rôznych regiónoch. Priemerná cena dnes vyrábaného biometánu je okolo 19 USD za milión britských tepelných jednotiek (MBtu), s niektorými ďalšími nákladmi na uvedenie do siete. Správa však odhaduje že približne 30 Mtoe (40 miliárd m3) biometánu – väčšinou skládkového plynu – by sa dnes mohlo vyrábať za cenu, ktorá je nižšia ako domáca cena zemného plynu. To predstavuje desaťkrát väčšie množstvo, ako je dnešná celková spotreba biometánu.

Očakáva sa, že cenový rozdiel sa bude časom zmenšovať, keďže technológie výroby biometánu sa zlepšujú a uhlíkové dane v niektorých regiónoch zemný plyn zdražujú. Uznanie množstva emisií CO2 a metánu, ktorým biometán zabráni, môže zlepšiť jeho konkurencieschopnosť z hľadiska nákladov.

Zrýchlenie energetického prechodu si bude vyžadovať viac druhov palív a technológií. Rozhodujúcu úlohu budú podľa IEA hrať nízkouhlíkové plyny na čele s biometánom a nízkouhlíkovým vodíkom. „Aktuálne 20-percentný podiel elektriny na celkovej globálnej spotrebe rastie, ale elektrina nemôže sama niesť energetický prechod na pozadí rastúceho dopytu po energetických službách,“ upozorňuje správa. Biometán je v scenároch svetového energetického výhľadu najväčším prispievateľom k dodávkam nízkouhlíkového plynu. 

Podľa IEA sa vývoj odvetvia bioplynu a biometánu bude v rôznych krajinách líšiť v závislosti od odvetvového zamerania, dostupnosti surovín, prevládajúcich trhových podmienok a politických priorít. Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke 122 bioplynových staníc, z nich približne tretina má potenciál na jednoduchú a efektívnu premenu na produkciu biometánu. Do roku 2030 by mohli vzniknúť nové biometánové stanice s celkovou produkciou 300 miliónov metrov kubických ročne, čo je 6 % celkovej spotreby plynu. Celkový potenciál Slovenska je, podľa akademikov, približne 456 miliónov kubíkov ročne, teda asi 8 % celkovej spotreby plynu. Biometán má veľký potenciál v tom, že sa dá využíva ako zelené palivo pre autá. Nízkouhlíková stratégia SR totiž predikuje, že najväčší nárast emisií je v SR do roku 2030 možné očakávať práve v sektore dopravy. Biometán je možné tiež vtláčať do plynárenskej distribučnej siete a následne ho veľmi jednoducho využiť v existujúcich systémoch CZT.