Bratislava 30.októbra 2020- Biometán môže prispieť k dekarbonizácii plynárenstva na Slovensku, no jeho maximálny potenciál  dokáže nahradiť len necelú desatinu jeho celkovej spotreby. Môže byť však vhodným nástrojom na dekarbonizáciu takmer celého centrálneho zásobovania teplom. V podcaste Otvorene o plyne to povedal vedúci rozvoja sieťového obchodu v SPP-distribúcia Jerguš Vopálenský. „Najlepšia výroba biometánu je asi zapasovanie výroby biometánu do širšieho konceptu cirkulárnej ekonomiky, kde sa dôsledne triedi zmesový komunálny odpad. Vyseparujú sa plasty a biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), ktorý následne zhodnocujeme tak, že z neho vyrobíme biometán. Potenciál je niekde na úrovni 70 – 80 mil. m3. Keď hovoríme o ďalších potenciáloch, keby sme napríklad lepšie manažovali kuchynský a reštauračný odpad, tam je ďalších 40 až 50 mil. m3. Plus, zavedenie lepšej využiteľnosti exkrementov hospodárskych zvierat poskytuje najväčší potenciál, až do úrovne 200 mil. m3 v závislosti od ekonomiky realizácie. Suma sumárum, sme na úrovni približne 300 mil. m3, čo predstavuje hornú hranicu reálneho odhadu. Nemusí sa to zdať veľa, ale pri použiteľnosti napríklad v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT) sme na 80 % dekarbonizácie celého sektora systémov CZT, čo nie je málo,“ vysvetlil Vopálenský, podľa ktorého plynárenstvo  nie je emisný problém Slovenska. Tým je napríklad doprava. „Keď si pozrieme, ako Slovensko emisne kleslo, o viac než 40 %, pričom sektor energetiky klesol od roku 1990 zďaleka najviac a očistil sa, tak  keď dokončíme dekarbonizáciu náhradou uhlia, budeme mať veľmi čistú energetiku, omnoho čistejšiu ako Nemci, Česi a okolité krajiny. Národný integrovaný energetický klimatický plán hovorí, že do roku 2030 bude výrazný nárast emisií z dopravy. Tomuto sa musíme venovať. Emisie z priemyslu budú stagnovať. Musíme sa venovať energetickej efektívnosti v priemysle a doprave. Biometán v doprave, resp. bio-CNG by bol jeden z nástrojov, ako tento veľmi ťažko dekarbonizovateľný sektor dekarbonizovať,“ zdôraznil Vopálenský.

V týchto týždňoch sa už diskutuje o prioritách Národného integrovaného reformného plánu, na základe ktorého môže Slovensko v najbližších rokoch vyčerpať takmer 6 miliárd eur. Podľa Vopálenského je veľmi dobré, že plán myslí na podporu alternatívnych palív a tým prispieť k zníženiu emisií z dopravy, no mal by ísť aj ďalej. „V národnom pláne by mali byť napríklad alokované prostriedky na investičnú podporu na úpravu bioplynových staníc na biometánové. Jedna vec, ktorá v národnom pláne jednoznačne chýba, je plán obnovy vozových parkov samospráv, napríklad na alternatívne palivá. Keď si pozrieme čerpanie prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktoré mali samosprávy k dispozícii na obnovu vozových parkov, to bolo čerpané veľmi rýchlo. To znamená, že v národnom reformnom pláne majú byť veci, ktoré sa dajú spraviť rýchlo. A obnova vozových parkov napríklad na CNG autobusy alebo elektrobusy sa dá spraviť veľmi rýchlo. Dôležité je, aby bol zachovaný princíp technologickej neutrality. Dať nejaký paušál samospráve, napríklad 250.000 eur na autobus, a kúp si, čo uznáš za vhodné,“ dodal Vopálenský.

Podcast Otvorene o plyne s Jergušom Vopálenským si môžete vypočuť na nasledujúcich platformách:   

Soundcloud:

Spotify:

Anchor: