Bratislava 13. februára 2024 – Závod CEBZ v Nových Zámkoch, jeden z projektov spoločného podniku spoločností SPP a Brantner – CEBZ s.r.o., plánuje v prvom polroku tohto roka spustiť optickú triediacu linku na komunálny odpad. Spoločnosť už získala aj platné rozhodnutie EIA pre tzv. bioplynovú časť závodu, ktorá má spracovávať 60.000 ton bioodpadu a vyrábať z neho biometán. Predpokladané celkové investičné náklady bioplynového stupňa predstavujú 27 miliónov eur.

V júni minulého roka založili SPP a skupina Brantner spoločný podnik CEBZ s.r.o., ktorého cieľom je vybudovanie technologických centier na energetické a biologické zhodnocovanie odpadov (CEBZ). Krok bol prirodzeným vyústením spolupráce, ktorá sa začala ešte v roku 2020, a je potvrdením záujmu oboch spoločností vybudovať na Slovensku minimálne tri závody CEBZ do roku 2027.

Práve v Nových Zámkoch projekt CEBZ vstúpil už do realizačnej fázy. V priebehu minulého roka bola v novozámockom projekte ukončená výstavba haly pre budúcu triediacu linku, ktorá pracuje na báze optických technológií. „Na Slovensku ide o unikát. Linka dosahuje mimoriadnu presnosť triedenia a je schopná rozlíšiť aj jednotlivé formy plastu, ktoré môžu byť materiálovo opätovne zhodnotené,“ uviedla spoločnosť CEBZ s.r.o.

V roku 2023 bolo zrealizované aj obstarávanie dodávateľa technológie, ktorým bude slovenská firma VÚMZ SK v spolupráci s globálnym dodávateľom optických snímačov Tomra Sorting. Na financovanie realizácie triediacej linky sa podniku podarilo získať viac ako štyri milióny eur z eurofondov.

„Nová triediaca hala má stáť v lokalite Vinohrady. Lokalita bola zvolená tak, aby dopravným napojením a svojou prevádzkou čo najmenej zaťažovala obytné zóny mesta,“ dodal podnik.

V roku 2024 plánuje CEBZ s.r.o. v Nových Zámkoch spustenie technológie triedenia a zároveň získanie stavebného povolenia pre bioplynovú časť závodu.

„Moderná, automatizovaná prevádzka bude môcť spracovať až 60 000 ton bioodpadu ročne, a tým pokryť potreby širšieho regiónu,“ konkretizoval CEBZ s.ro. Výhodou je, že v procese nedochádza ku žiadnej kontaminácii bioodpadu vytriedeného zo zmesového komunálneho odpadu a bioodpadu triedeného pri zdroji do tzv. hnedých nádob.

Zároveň sa predpokladá, že získaný biometán sa bude môcť využiť aj na výrobu tepla v  zdroji centrálneho zásobovania teplom (CZT) Nové  Zámky, vďaka čomu sa obyvatelia a mestské prevádzky  budú môcť naďalej spoliehať na overené dodávky tepla a TÚV, avšak s ešte nižšou uhlíkovou stopou.

Projekty CEBZ Martin a CEBZ Poprad pokračujú v povoľovacích konaniach

Napredujú aj ďalšie projekty CEBZ. V Martine sa v roku 2023 podarilo získať právoplatné rozhodnutie v rámci EIA pre celý projekt vrátane triediacej linky, bioplynového stupňa a kompostárne, v roku 2024 je cieľom získať stavebné povolenie na celý projekt, uviedla spoločnosť CEBZ s.r.o..

Vzhľadom na umiestnenie zámeru v areáli spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. – závod Martin existuje predpoklad budúcej úzkej spolupráce tak, aby z nej mohli profitovať občania mesta Martin v podobe „zeleného“ tepla.

Veľký priestor na využitie synergií existuje pri vzájomnej dodávke médií. Biometán vyprodukovaný v CEBZ by mohol byť taktiež využívaný ako ekologická náhrada fosílneho zemného plynu v dopravnom podniku mesta Martin, ktorý už prevádzkuje flotilu CNG autobusov. „Tým by sa naplnil cirkulárny model celého zámeru a uzatvoril by sa okruh lokálnej recyklácie,“ poznamenala spoločnosť CEBZ s.r.o..

Aj zámer CEBZ v Poprade získal v roku 2023 právoplatné rozhodnutie v rámci procesu EIA pre celý projekt. V roku 2024 má ambíciu získať stavebné povolenie, predpokladom je však zmena funkčného vymedzenia v rámci územného plánu mesta Poprad. Obaja spoločníci CEBZ s.r.o. podporujú v Poprade realizáciu riešenia, ktoré minimalizuje dopad zámeru na život obyvateľov, a preto s nimi vedú aktívny dialóg.

Technológia CEBZ podporuje ciele v oblasti dekarbonizácie hospodárstva

CEBZ predstavuje unikátnu technológiu, ktorá umožňuje zhodnotenie biologickej zložky komunálneho odpadu na biometán a biokompost. Už niekoľko rokov úspešne a s dobrými výsledkami funguje vo viacerých krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, ale napríklad aj Poľsko.

„Je založená na procese tzv. suchej fermentácie, pričom od bežných bioplynových staníc sa líši tým, že pracuje s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom procesnej vody,“ ozrejmila spoločnosť CEBZ s.r.o.. Výhodou podľa nej je, že toto riešenie je vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, teda nie len pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane listov a trávy.

Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne obnoviteľný bioplyn resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu alebo dopravy (bioCNG / bioLNG). Všetky procesy sa uskutočňujú v uzatvorených priestoroch a vznikajúci bioplyn sa ďalej spracováva na biometán.

„Biometán predstavuje rovnakú molekulu ako zemný plyn, pričom jeho emisná stopa, pokiaľ sa spracovávajú biologicky rozložiteľné odpady, sa blíži nule. Spotrebiteľ tak môže využívať toto  udržateľné palivo tradičným spôsobom, teda použitím súčasných spotrebičov a využitím existujúcich rozvodných systémov,“ zdôraznil CEBZ s.r.o..

Spoločnosť pripomenula, že aj z pohľadu cieľov EÚ v oblasti znižovanie emisií je dôležitá nielen separácia odpadov, ale aj ich recyklácia a zároveň využitie získanej energie, takže táto technológia je funkčným príkladom  cirkulárnej ekonomiky.

Každé z lokálnych technologických centier CEBZ dokáže:

•             spracovať ročne 100 000 ton komunálneho odpadu;

•             spracovať ročne 60 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov;

•             vyrobiť ročne do 40 GWh biometánu;

•             modernou optickou triediacou linkou maximalizovať zložky vhodné na recykláciu a    minimalizovať odpad ukladaný na skládky;

•             vyrábať vysokokvalitný kompost na poľnohospodárske použitie;

•             vyrábať tuhé alternatívne palivo pre cementárne alebo teplárne.

„Vďaka dôslednému triedeniu a následnému zhodnoteniu technológia CEBZ minimalizuje objem skládkovaného odpadu, vďaka čomu zamedzuje produkcii skládkových plynov.  Pre lepšiu predstavu implementáciou všetkých troch plánovaných závodov CEBZ je možné spolu efektívne spracovávať 300 000 ton komunálneho odpadu,“ vyčíslil CEBZ s.r.o..

Spoločnosť v tejto súvislosti pripomenula, že na Slovensku sa ročne zaskládkuje približne 1,1 mil. ton odpadu. „Takže týmto spôsobom by sa znížilo množstvo skládkovaného odpadu v krajine skoro o tretinu. Navyše sa tak získa cca 60 000 ton kvalitného kompostu ročne, čo má pozitívny vplyv na poľnohospodárstvo z pohľadu kvality pôdy, ale aj v podobe nižšej potreby použitia umelých hnojív,“ uzavrela spoločnosť CEBZ s.r.o.