Vizualizácia projektu. Zdroj: Zámer vybudovania terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava

Bratislava 11. februára 2024 – Skvapalnený zemný plyn má okrem iných aplikácii významné miesto aj ako palivo v sektore dopravy. A to nielen pokiaľ ide o cestnú, ťažkú nákladnú dopravu, ale i lodnú, či už námornú alebo riečnu. Keďže v súvislosti s plánovaným LNG terminálom v Bratislave sa šíria rôzne mýty, je potrebné si uvedomiť, že tam vyrábaný LNG bude slúžiť primárne ako náhrada dieselu a mazutu v riečnych lodiach a prispeje tak k výraznému zníženiu emisií základných znečisťujúcich látok. Téme sa venoval portál oplyne.info, podľa ktorého myslieť si, že riečne lode môžu v dohľadnej budúcnosti prejsť z dieselu a mazutu rovno na obnoviteľné palivá (nad rámec bioLNG) nezodpovedá technickej realite.

„V snahe presadiť udržateľnosť a znížiť ekologický dosah cestnej a lodnej dopravy vstupujú na scénu dve inovatívne alternatívy palivá – LNG (skvapalnený zemný plyn) a jeho obnoviteľne orientovaná verzia, bioLNG (skvapalnený biometán). Tieto palivá sa stávajú neodmysliteľnými hráčmi v prechode k zelenšiemu a ekologicky zodpovednejšiemu dopravnému sektoru,“ konštatuje oplyne.info.

Pre rozvoj LNG je preto podľa neho nevyhnutné dobudovať infraštruktúru terminálov v rámci krajiny, v súlade so strategickými plánmi EÚ. Ideálnym miestom vo vnútrozemských štátoch sú potom prístavy, kde sa naplno využije potenciál skvapalneného plynu pre lodnú aj nákladnú cestnú dopravu, prípadne tiež MHD. „Aj v bratislavskom prístave by mohol vzniknúť takýto moderný terminál, ktorého projekt prešiel úspešne procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Výroba LNG je navrhovaná v skvapalňovacom zariadení potrubného zemného plynu s kapacitou 24 t/deň,“ konkretizuje portál.

LNG: Ekologická alternatíva v doprave

Využívanie LNG v doprave ponúka niekoľko významných benefitov, ktorými podľa oplyne.info sú najmä:

Čistota a nízke emisie: Pri používaní LNG dochádza k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov, oxidu dusného a tuhých častíc oproti nafte, čo má pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia a ochranu životného prostredia.

Rýchlejšie tankovanie: Možnosť rýchleho tankovania LNG prispieva k efektívnejšiemu využívaniu času a zvyšuje dostupnosť plavidiel a vozidiel, čo je dôležité pre dopravcov, ktorí podnikajú na dlhé trasy alebo s krátkymi prestávkami.

Zníženie hluku: Nižší hluk pri používaní LNG má pozitívny vplyv na mestskú dopravu a lodnú dopravu v prístavoch, vytvárajúc menej rušivé prostredie.

Podpora diverzifikácie energetických zdrojov: Presun od nafty k LNG prispieva k diverzifikácii energetických zdrojov, čo môže znížiť závislosť od tradičných ropných krajín.

BioLNG: Krok ďalej v udržateľnosti

Ešte ekologickejšiu palivovú alternatívu predstavuje bioLNG, vďaka tomu, že nenarúša cyklus uhlíka v prírode. Je získavaný z obnoviteľných zdrojov, ako sú organické odpady a biomasa, a jeho zásadnou prednosťou súneutrálne emisie CO2.

Ďalšou je lepšie využitie odpadov. „Skvapalňovanie biometánu na bioLNG, ktorý je vyrobený z biologicky rozložiteľných odpadov, prispieva k znižovaniu metánových emisií zo skládok, znižuje environmentálnu stopu a prispieva k efektívnemu nakladaniu s odpadom,“ pripomína oplyne.info.

V neposlednom rade rastúci záujem o bioLNG stimuluje technologický vývoj a inovácie, vedúce k ďalšiemu zlepšeniu procesov výroby biometánu, čo môže zvýšiť dostupnosť a konkurencieschopnosť bioLNG.

Pozitíva LNG terminálov

Portál oplyne.info definoval aj najdôležitejšie pozitíva LNG terminálov. Sú nimi:

Zabezpečenie dodávok a skladovanie: LNG terminály slúžia na zabezpečenie stabilných dodávok LNG a poskytujú infraštruktúru na skladovanie LNG, čo je kľúčové pre efektívny prepravný reťazec.

Rozšírenie siete: Existencia terminálov umožňuje rozšírenie siete cestnej a lodnej infraštruktúry pre LNG, čím sa podporuje jeho využívanie a šírenie.

Podpora prechodu na ekologické palivá: LNG terminály môžu slúžiť ako hnací motor pre prechod na ekologické palivá, vrátane vodíka.

Skladovanie vodíka – moderné LNG terminály počítajú s možnosťou prestavby a  budúceho využitia skladovania vodíka.

„V závere možno konštatovať, že kombinácia výhod LNG, bioLNG a infraštruktúry LNG terminálov predstavuje celkové riešenie pre ekologicky zodpovednú, ekonomicky výhodnú a energeticky bezpečnú budúcnosť cestnej a lodnej dopravy. LNG terminály podporujú aj rozvoj výroby biometánu, pretože cez záruky pôvodu pre vyrobený biometán sa podiel LNG deklaruje ako biozložka,“ uzavrel portál oplyne.info.

Foto na hlavnej stránke: Verejné prístavy a.s.