Bratislava 5. júna 2024 – Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ) predstavujú správnu mechanicko-biologickú úpravu odpadov, keďže podporujú recykláciu a odpad zhodnocujú. Na workshope SPNZ „Ako podporiť rozvoj biometánu na Slovensku“ to uviedol špecialista rozvoja podnikania spoločnosti SPP Martin Kečkéš. Na podujatí zastupoval spoločnosť CEBZ, partnerstvo firiem SPP a Brantner, ktorá plánuje na Slovensku vybudovať štyri centrá produkujúce z vytriedeného odpadu biometán. V prvom z nich, v Nových Zámkoch, bude onedlho spustená do prevádzky optická triediaca linka.

Biometán je veľmi závislý od toho, z akej vstupnej suroviny je vyrábaný, poznamenal Kečkéš s tým, že SPP videl strategický priestor a potenciál najmä v odpadoch. „Odpady sa produkujú dnes, budú sa produkovať zajtra, a aj v budúcnosti. Je to udržateľný zdroj biologicky rozložiteľného materiálu,“ zdôraznil.

Úlohou zvozovej spoločnosti Brantner v projektoch CEBZ je garantovať objemy a materiál vstupujúci do procesu. Úlohou, ambíciou a cieľom SPP je produkovať z týchto projektov biometán, uviedol Kečkéš, ktorý pripomenul dôležité legislatívne míľniky súvisiace s CEBZ. Prvým bolo spustenie zberu kuchynského odpadu v roku 2021, vďaka ktorému sa zbiera biologicky rozložiteľný materiál.

Ďalším, viackrát posúvaným a teraz už ustáleným termínom je 1. január 2025, odkedy bude povinná mechanicko-biologická úprava odpadov pred skládkovaním. V súčasnosti sa zmesový komunálny odpad z čiernych nádob zozbiera a odvezie na skládku. Tam hnije, vytvárajú sa skládkové plyny, takže je to jeden zo zdrojov znečistenia, konštatoval Kečkéš s tým, že metánové emisie nie sú ani tak problémom energetiky, ale práve sektora odpadov.

Od 1. januára 2027 príde ďalšia povinnosť, zákaz skládkovať energeticky výhrevný odpad. Teda ten, ktorý má potenciál byť zhodnotený energeticky, má byť zhodnocovaný energeticky. „Celé to smeruje k tomu, aby sa splnili dva základné ciele EÚ, odklon od skládkovania a zvýšenie miery recyklácie,“ uviedol Kečkéš. Prvý cieľ je jednoduché zrealizovať postavením spaľovne a spaľovaním odpadu namiesto skládkovania, neplní sa však recyklačný cieľ, pre ktorého splnenie musí byť odpad určený na energetické zhodnotenie najprv upravený.

Mechanicko-biologická úprava môže byť podľa Kečkéša realizovaná dvoma spôsobmi. Môže ísť o snahu využiť všetky dostupné materiály, od plastov cez papier, zmesový komunálny odpad až po kuchynský a zelený odpad. „Na Slovensku sa zbiera kuchynský odpad, ale najlepšie je zbierať oba. Potrebné objemy sú, keď sa kombinuje kuchynský aj zelený. Každý prúd odpadu sa snažíte maximálne zhodnotiť, tak aby ste dosiahli maximálnu mieru recyklácie,“ ozrejmil odborník SPP.

Keďže termín mechanická úprava nie je jasne definovaný, najjednoduchšie a najhoršie riešenie, ako ho realizovať,  je drvič a sito. Po zomletí vzniknú dve kopy odpadu. „Jednu, s ktorou neviete, čo robiť a druhú neviete, kam dať. Tento spôsob sme si my s Brantnerom nezvolili. Namiesto toho sa snažíme pozrieť, čo by v tom odpade reálne mohlo byť zhodnotiteľné,“ zdôraznil Kečkéš.

Dve vetvy odpadu

Jednu z dvoch vetiev odpadu tvorí zmesový komunálny odpad. Ten je najlepšie najprv roztriediť, s cieľom oddeliť recyklovateľnú frakciu. V zmesovom komunálnom odpade môže byť okolo 10 % zložiek, ktoré sa ešte dajú materiálovo zhodnotiť formou recyklácie, konkretizoval odborník SPP.

Potom vzniká tzv. výhrevná frakcia – tuhé alternatívne palivo (TAP), čo predstavuje zásadný rozdiel v porovnaní so spaľovňami. Stotisícová spaľovňa si vyžaduje odpad, ktorý má výhrevnosť 10 MJ/kg. Keď sa však odpad upraví a vyberie sa TAP nepoužiteľný pre materiálovú recykláciu, získa sa menší objem s väčšou výhrevnosťou. „Upravíte odpad a vyrobíte TAP. Napríklad 50 000 ton TAP bude mať výhrevnosť okolo 20 MJ/kg. Energetický potenciál je praktický ten istý ako pre spaľovňu, len nespaľujete organické a inertné zložky a všetko, čo je tam nahádzané. Snažíte sa energeticky zhodnotiť to, čo je možné,“ vysvetlil Kečkéš.

Vďaka kompletnej kontrole nad výrobou TAP ho možno použiť v cementárňach, ktoré sú veľmi citlivé na chlór a rôzne nežiadúce prímesi. V cementárni sa TAP stáva súčasťou výrobného procesu, pričom ide o bezodpadovú technológiu, zatiaľ čo v prípade bežnej spaľovne vzniká popol či škvára a zhruba 30 % objemu je stále odpad.

Aj pri mechanickom triedení vzniká nejaká nezhodnotiteľná zložka, ktorá skončí na skládke. Ale cieľom je, aby sa zo zmesového komunálneho odpadu najprv vybrala organicky aktívna zložka, ktorú možno poslať do anaeróbnej fermentácie a zhodnotiť výrobou bioplynu, ktorý je možné dočistiť na biometán, zdôraznil Kečkéš s tým, že ide o prúd odpadu, stále teoreticky pochádzajúci zo zmesového komunálneho odpadu, v ktorom mohli byť kontaminanty. Takže vzniknutý digestát nie je možné používať na poľnohospodárske účely. Ale pokiaľ nie je kontaminovaný, napr. mikroplastmi, môže byť použitý na nepoľnohospodárske použitie, ako je prekrývanie skládok či úprava ciest. Materiál má stále svoju hodnotu, resp. je odklonený od skládky, skonštatoval Kečkéš.

Ale to, čo je podľa neho najlepšie a výhľadovo podporuje EÚ, je bioodpad separovaný pri zdroji, hnedé nádoby. „Tie majú tú výhodu, že prebehnú rovnakým procesom. Anaeróbna fermentácia, výroba bioplynu, konverzia na biometán. Ale digestát je možné následne kompostovať a vyrobiť kompost najvyššej poľnohospodárskej kvality. Takto by správna mechanicko-biologická úprava mala vyzerať. Teda snažíte sa podporovať recykláciu a zároveň zhodnocovať ten materiál,“ zdôraznil Kečkéš.

CEBZ Nové Zámky

Prvé slovenské CEBZ v Nových Zámkoch je vo svojom vývoji najďalej, pričom už 27. júna má byť slávnostne otvorená a uvedená do prevádzky optická triediaca linka odpadu, ktorá tento týždeň dostane povolenie zavážať materiál.

Jej súčasťou je sito, ktoré váži 50 ton, sedem optických triedičov, separátor neželezných kovov, dvojitý balistický separátor či manuálna kabína na dotrieďovanie plastov. Cieľom je z komunálneho zmesového odpadu v prvej polovici linky vybrať organiku, rôzne ťažké veci a nadrozmerný materiál. V ďalšej časti by mali postupovať plasty, ktoré je možné dotriediť.

Kečkéš v tejto súvislosti uviedol, že optické triedenie je lepšie ako manuálne, keďže na rozdiel od ľudského oka je optická linka schopná na základe vlnovej dĺžky presne identifikovať rôzne druhy polymérov, napr. polyetylén či polypropylén.

Po mechanicko-biologickej úprave je druhou časťou CEBZ bioplynová časť. Keďže ide o vyslovene odpadovú časť, biologicky odpad triedený pri zdroji alebo mechanicky vytriedená časť zmesového komunálneho odpadu, nie je na to úplne vhodná technológia anaeróbnej fermentácie ako pri bežných bioplynových staniciach poľnohospodárskeho typu, poznamenal Kečkéš s tým, že pôjde o tzv. suchú fermentáciu.

Využíva sa „plug flow reactor“ pracujúci s oveľa vyššou mierou sušiny materiálu. Nemá žiadne miešadlá, na ktoré by sa mohla namotávať tráva alebo iné problematické materiály. „Vieme spracovať akýkoľvek rozložiteľný biologický materiál vstupujúci do reaktora,“ zdôraznil Kečkéš s tým, že reaktor funguje v tzv. termofilnom režime s teplotou 52-55 stupňov. To znamená, že sa hygienizuje v samotnom procese na rozdiel od bežnej bioplynovej stanice, ktorá si musí dokupovať hygienizačnú jednotku. Odpad tak má ešte potenciál byť zhodnocovaný.

Stav pripravenosti

Zatiaľ čo optická triediaca linka je postavená a technológia nainštalovaná, v prípade bioplynovej časti má CEBZ v Nových Zámkoch povolenie posúdenia vplyvu na životné prostredie a dokončenú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, na ktorého vydanie sa čaká. V priebehu leta by mala byť spustená súťaž na dodávateľa technológie bioplynovej časti. „Našou ambíciou je, aby sme bioplynovú stanicu mali hotovú do konca roku 2026 a v roku 2027 už reálne produkovali biometán,“ uviedol Kečkéš.

Druhým najpokročilejším projektom je CEBZ Martin v areáli Martinskej teplárenskej. Aj v jeho prípade je právoplatné rozhodnutie o posúdení vplyvov na životné prostredie a dokončená dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

Ďalšie projekty sú rozpracované v Poprade a na Gemeri.

Základné parametre CEBZ

Jeden CEBZ je schopný spracovať 100 000 ton komunálneho odpadu, z ktorého zhruba 30 000 ton bude tvoriť biologicky rozložiteľný materiál. Zároveň vie spracovať 30 000 ton odpadu triedeného pri zdroji. Celková kapacita, ktorú CEBZ vie spracovať, je 60 000 ton biologicky rozložiteľného materiálu, ale keďže ide o kombináciu kuchynského odpadu a trávy – tráva má menšiu výťažnosť – odhadovaná celková produkcia je 4 mil. kubíkov biometánu na jedno centrum, resp. 40 GWh, uzavrel špecialista rozvoja podnikania spoločnosti SPP Martin Kečkéš.

Spoločnosti SPP, a.s., ako Zlatému partnerovi, ďakujeme za finančnú podporu a pomoc pri organizovaní workshopu „Ako podporiť rozvoj biometánu na Slovensku“.